Medische praktijk

Gezondheid bevorderen in plaats van ziekte bestrijden.

De dokter doet onderzoek, stelt een diagnose en schrijft één of meer medicijnen voor. Dit is de meest gewenste oplossing, medicatie innemen en de klacht vermindert of verdwijnt. Maar wat als de pillen niet helpen? Of erger nog, als er schadelijke bijwerkingen optreden. Dan ontstaan er vragen. Weegt de vermindering van symptomen of klachten nog wel op tegen de negatieve bijwerkingen en de gezondheidsrisico's? Patiënten kijken op internet, raken steeds beter geïnformeerd en gaan zichzelf vragen stellen. Kan het ook anders? is een veel gestelde vraag na het lezen van de bijsluiter of het uitblijven van het gewenste resultaat. Steeds meer mensen stellen zich kritisch op bij medicijngebruik. En terecht. Immers klachten en ziekte zijn niet het gevolg van een tekort aan medicijnen. Meer dan 95% van alle ziekten wordt veroorzaakt door onze manier van leven (denk aan stress, onvolwaardige, ziekmakende voeding, zittend leven, eenzaamheid etc.). En het omgekeerde is ook waar: Meer dan 95% van diezelfde beschavings-ziekten kan ook weer genezen of beter nog, worden voorkomen door het vinden van de juiste, vitaliteit bevorderende levensstijl. Ervaar wat de impact is van je dagelijkse keuzen.  Vind de balans tussen spanning / ontspanning, vitaliserende voeding / junkfood, beweging / zitten etc. En merk wat dit nieuwe evenwicht doet voor de kwaliteit van je leven. Als je eenmaal ervaart hoeveel invloed je hebt, dan voel je je zeker niet machteloos meer.

Geen Medicatie maar Educatie.

Bewustwording van je eigen rol en je mogelijkheden bij ziekte en gezondheid lijkt belangrijk. Voel je je slachtoffer van je ziekte? Heb je geen idee wat de oorzaak is? Of ben je op de juiste wijze geïnformeerd door je huisarts of specialist over de oorzaak en vooral ook over wat je er zelf aan kan doen? Als je je machteloos voelt om er zelf iets aan te doen, dan heeft dat bijna altijd te maken met een gebrek aan informatie over je mogelijkheden om te herstellen. Heb je het vertrouwen in je lichaam verloren? Dan is het tijd om te onderzoeken hoe je zelf je vitaliteit kunt vergroten.`

Allereerst probeer ik om mensen inzichten en vaardigheden aan te reiken waarmee ze zelf hun gezondheid en vitaliteit kunnen bevorderen. En in de meeste gevallen lukt dat ook. Dat geeft direct een verandering van de eigen houding: Minder gevoelens van overgeleverd zijn aan iets wat je overkomt en je meer deelnemer voelen aan je eigen herstel. Ontdekken dat je door een paar eenvoudige lifestyle-veranderingen een positieve invloed hebt op je eigen welzijn, geeft niet alleen meer kwaliteit van leven en veel voldoening maar tevens een enorme motivatie om er mee door te gaan.

Geen schade veroorzaken.

Geen schade berokkenen. Dat is mijns inziens een van de hoofdpunten in de gelofte die elke arts aflegt: De eed van Hippocrates. Hoe zit het echter met de kans op schade van de huidige gangbare geneeskundige benadering? Kan een arts zich houden aan dit uitgangspunt voor medisch handelen als hij de standaard behandel-protocollen volgt?

Toen de officiële sterftecijfers voor 2011 werden gepubliceerd in Amerika, bleek dat medisch ingrijpen doodsoorzaak nummer 3 was, ná hartziekten en kanker. Dat is nog nooit vertoont in de geschiedenis van de"zorg". Verreweg het grootste aantal doden valt door het gebruik van medicijnen. Belangrijk is dat het hier niet gaat om medische fouten, maar om te verwachten effecten van (allopathische) medicatie die op de voorgeschreven wijze is ingenomen

De farmaceutische industrie geeft in Amerika per arts 66.000 advertentie-dollars per jaar uit, om deze artsen zó te beïnvloeden dat ze bepaalde medicijnen vaker gaan voorschrijven. De gezondheidszorg is in snel tempo verworden tot een enorme ziektebestrijdings-industrie. In de eerste plaats gedreven door het maken van winst. En duidelijk onvoldoende gecontroleerd door een onafhankelijke inspectie. Alleen al in Brussel lopen 18.000!! lobbyisten rond. Met als enige doel een voor de industrie gunstige regelgeving af te dwingen bij politici. De pillenfabrikanten hebben inmiddels in de politiek zo'n sterke lobby opgebouwd, dat de politici de zorg voor onze gezondheid deels hebben uitgeleverd aan deze wel heel machtige farmaceutische bedrijven. Die heel goed verdienen aan ziekte en weinig belang lijken te hebben bij preventie. En dit alles onder het valse politieke argument dat deze "marktwerking" zou helpen om de zorgkosten te beheersen. Niets is minder waar. De kosten zijn nog nooit zo sterk en zo snel gestegen. De zorg-consumenten draaien op voor deze kosten en zijn uiteindelijke de dupe.

Mijn conclusie is dat deze vorm van gezondheidszorg a. Heel nuttig is bij acute levensbedreigende ziekten. b. Weinig tot niets bereikt mbt. de belangrijkste chronische ziekten. c. Gelet op de sterftecijfers steeds schadelijker en riskanter wordt voor de patiënt. d. Onbetaalbaar wordt voor ons allen.

Het roer moet om!

A. Ten eerste moeten we ophouden met een type zorg waarin we pas ingrijpen aan het einde van een heel lang traject van ongezond leven: brandjes blussen is heel kostbaar en doet niets aan de oorzaak. Voorbeeld is iemand die ongezond eet en niet sport. Na 20 jaar treedt er pijn op de borst op: Er dreigt een hartinfarct. Er volgt een uitgebreide operatie met 5 bypasses. De persoon in kwestie wordt niet begeleid in het veranderen van de levenswijze, die heeft geleid tot de hartaanval. Anderhalf jaar later slibben de bypasses opnieuw dicht. De totale kosten van diverse opnames en operaties zijn zeer hoog. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dit soort symptomatische ingrepen de levensverwachting niet eens verbetert! Waarom doen we het dan? Wel, er spelen belangen. De arts wordt betaald per verrichting en heeft er dus belang bij om veel te opereren, te bestralen, te behandelen. Voorbeeld: In een bepaalde regio werden veel meer dan gemiddeld "endoscopieën" (dat zijn onderzoeken waarbij er met een camera in de darm wordt gekeken) verricht. De vraag rees of er in die regio meer darmziekten voorkwamen en zo ja waarom dan? Het bleek echter dat het verhoogde aantal scopieën niet samenhing met een toename van darmziekten in dit gebied. Er bleek echter wel een verband te zijn met het aantal in deze regio gevestigde maag-darm artsen. De farmaceutische industrie heeft als belang om meer medicijnen te verkopen. Begrijpelijk want de hoge ontwikkelingskosten van medicijnen moet worden terugverdiend. We hebben te maken met een verdienmodel waarin het bevorderen van gezondheid en preventie van ziekte geen geld oplevert voor de dokter, de apotheker en de industrie. Ziektebesrijding daarentegen levert miljarden op.

B. Ten tweede moeten we als artsen én patiënten meer loskomen van de farmaceutische industrie. Het deugt niet dat Big Pharma de toezichthoudende organisaties betaald. Het klopt niet dat als er 10 onderzoeken worden gedaan waarvan er 8 laten zien dat het middel niets doet en 2 laten zien dat het wel zou werken, die 8 onderzoeken niet worden gepubliceerd en die 2 positieve wel! Zo worden de voorschrijvers, de artsen, misleid en de patiënten zijn dan zeker de dupe. En het klopt ook niet dat 87 % van de mensen die de wetenschappelijke publicaties schrijven over de werking van geneesmiddelen,  een direct of indirect financieel belang hebben bij de verkoop van diezelfde middelen. Dan valt de op wetenschap gebaseerde geneeskunde de zgn."evidence based medicine" door de mand als een marketing instrument van de farmaceutische industrie.

Er is momenteel heel gedegen onderzoek dat laat zien dat we met "low cost, low tech" benaderingen heel veel meer kunnen bereiken dan met dure operaties en riskante medicatie.

Vitaliserende voeding, beweging, effectieve stressreductie en het belang van "verbinding"en "zingeving"in ons leven, zijn de bouwstenen van vitaliteit en welzijn.

Vooral het baanbrekende onderzoek van prof. Dean Ornish MD. (zie www.pmri.org) neemt alle twijfel weg en laat zien dat dit een zeer effectieve, veilige en ook nog kostenbesparende optie is. Met zijn vele publicaties en zijn boeken "Reversing Heart Disease" en "The Spectrum" wijst deze visionair ons de weg. Daar kan onze minister van volksgezondheid de helft van de ziektekosten mee besparen. Ornish' benadering is in de eerste plaats goed voor de patiënt omdat de therapie succesvol is, niet toxisch en daarom heel veilig. Maar ook uit financieel oogpunt is het interessant. Het kostenbesparende karakter van zijn wetenschappelijke wijze van gezondheidsbevordering is zo evident dat inmiddels 42 grote zorgverzekeraars de kosten van zijn programma vergoeden! En dat scheelt hen veel geld. De ziektekosten-premie kan dus flink omlaag. Maar in de succesvolle benadering van deze amerikaanse hoogleraar komen geen pillen voor. Big Pharma in zijn huidige vorm valt er dus een beetje buiten. Tenzij de farmaceutische industrie haar koers veranderd en kiest voor het ontwikkelen van gezondheidsproducten. Dat zou getuigen van moraliteit en inzicht in wat er maatschappelijk echt nodig is.

Conclusie: Er zijn veilige en effectieve wegen om chronische ziekten te voorkomen en te behandelen. Deze leefstijlgeneeskunde is wetenschappelijk onderbouwd en kostenbesparend. Medicatie lijkt vooral zinvol en nodig in acute levensbedreigende situaties.